Artikel 1- Gebruiksovereenkomst

1.1 Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen BCI Communications – gevestigd op het adres Lage Herenstraat 18-ZW, 2011 LH Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72224525 – (hierna te noemen: ‘BCI Communications’) en de bezoeker van de website. Bij de toegang tot en het gebruik van deze website, van documenten en van andere informatie die deze website bevat verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. U wordt verondersteld uw akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Gaat u niet akkoord met deze overeenkomst of met een bepaling hieruit, dan dient u deze website direct te verlaten.

 

Artikel 2 – Gebruiksvoorwaarden

2.1 Alle informatie, teksten (zoals specificaties, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, producten en/of diensten (hierna te noemen: ‘de informatie’) die via deze website worden aangeboden of gebruikt, zijn eigendom van BCI Communications, haar leveranciers of derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

 

2.2 U mag de informatie of gedeelten daarvan – in het bijzonder, maar niet uitsluitend de documenten die op deze website zijn opgenomen – alleen gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van BCI Communications de informatie te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

2.3 Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de informatie en elk gebruik hiervan in strijd met deze bepalingen is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 

Artikel 3 – Linking en framing

3.1 Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt getoond dat deze zich op de website van BCI Communications bevindt of dat deze via de link naar de website van BCI Communications wordt gestuurd.

 

3.2 Het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website (deep linking) en het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website (framing) zijn uitdrukkelijk verboden.

 

Artikel 4 – Privacy

4.1 BCI Communications respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met onze privacyverklaring. U stemt in met het op deze wijze verwerken van uw persoonsgegevens.

 

4.2 Ter bescherming van uw persoonsgegevens hanteert BCI Communications passende beveiligingsmaatregelen.

 

Artikel 5 – Uitsluiting

5.1 BCI Communications heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede u de verdere toegang tot de website te weigeren.

 

5.2 Leeft u een of meer bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet na of maakt u inbreuk op enig recht dat toekomend aan BCI Communications, dan heeft BCI Communications het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van deze gebruiksovereenkomst en de wet.

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

 

6.2 Geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksovereenkomst en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is BCI Communications bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden, indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

 

Vragen

Vragen met betrekking tot het gebruik van deze website kunt u richten aan:

 

BCI Communications
T.a.v. D. Tervoort
Lange Herenstraat 18-ZW
2011 LH Haarlem
E-mail: (via contactformulier)
Telefoon: 023-5746024 / 06-83820370